NOVINKAAk sa chcete dozvedieť viac o Cookies alebo zmeniť nastavenie Cookies, kliknite sem.

Prechádzaním tejto stránky dávate súhlas s využívaním súborov Cookie. Tie používame predovšetkým preto, aby sme zvýšili užívateľský komfort, ponúkli reklamy vybrané na mieru podľa vašich záujmov, mohli zostavovať anonymné štatistiky o využívaní našich stránok a uľahčili zdieľanie informácií na sociálnych sieťach.

Zavrieť

OK

OKCancel

Thank you

Close

V súlade s platným zákonom o uchovávaní osobných údajov Vás týmto informujeme, že osobné údaje, vrátane fyzických charakteristík zhromažďovaných prostredníctvom tohto formulára sú spracovávané počítačom a budú spracovávané výlučne značkou Vichy (a jej technickými subkontraktormi) za účelom Vašej registrácie a/alebo používania tejto Aplikácie.

Definícia

Pre účely tohto dokumentu:
„VICHY″ alebo „my″ alebo „naše″ sa rozumie vlastník tejto Platformy tak, ako je uvedené v podmienkach používania tejto Platformy.
„Aplikáciou″ sa rozumie virtuálny diagnostický nástroj „Diagnostika pre ideálnu pleť″ poskytovaný na tejto Platforme.
„Obsahom aplikácie″ sa rozumejú komponenty a obsah poskytovaný a/alebo obsiahnutý v tejto Aplikácii (najmä ale nie iba obsah súvisiaci s kozmetickými prípravkami, softwarový kód).
„Licenciou″ sa rozumie licencia udelená užívateľovi podľa týchto Podmienok.
„Platformou″ sa rozumejú VICHY platformy (napr.: internetové stránky, aplikácie pre smartphony a/alebo tablety, atď.), na ktorých je možné túto Aplikáciu sprístupniť.
„Výsledkom″ sa rozumie Obsah užívateľa, ako ho upravil a/alebo spracoval v súvislosti s Aplikáciou.
„Užívateľ″ alebo „Vy″ znamená individuálnu osobu vo veku nad 18 rokov, ktorá používa a/alebo si sprístupňuje Aplikáciu a/alebo Obsah aplikácie na tejto Platforme.
„Užívateľský obsah″ znamená počiatočnú fotografiu a/alebo obsah, ktorý nahráte do Aplikácie a/alebo používate v Aplikácii.

Licencia a Účel

Aplikácia, Obsah aplikácie a Výsledky sú sprístupňované Užívateľovi pod nasledujúcimi podmienkami: Užívateľovi poskytujeme osobné, bezplatné, neprevoditeľné, bezvýhradné a neprenosné právo používať Aplikáciu, Obsah aplikácie a Výsledky s výlučným účelom pokúsiť sa poskytnúť simuláciu Vašej dokonalej pleti na základe Užívateľského obsahu a Užívateľových vlastných osobných, nekomerčných a súkromných požiadaviek a podľa tohto výsledku odporúčať kozmetické prípravky a každodenné tipy, ktoré Vám pomôžu tento výsledok dosiahnuť („Účel″).  Beriete na vedomie a súhlasíte, že používaním Aplikácie, Obsahu aplikácie a/alebo Výsledkov inak, než v plnom súlade s Účelom a ako je výslovne povolené touto Licenciou, môžete poškodiť nás a/alebo našich poskytovateľov a/alebo iných držiteľov práva. V tomto prípade budete za neautorizované používanie Aplikácie, Obsahu aplikácie a/alebo Výsledkov plne zodpovedný. Užívateľ súhlasí, že nezískava iné ďalšie právo akejkoľvek povahy, ako je mu udelené podľa podmienok tejto Licencie. Licencia sa vzťahuje na Používanie Aplikácie užívateľom (kliknutím na tlačidlo „Súhlasím″ (alebo ekvivalent) a bude platná až do ukončenia tejto Licencie z našej strany. Licenciu a Váš prístup do Aplikácie môžeme kedykoľvek ukončiť bez predchádzajúceho varovania. Môžeme tiež kedykoľvek zmeniť alebo ukončiť podľa nášho uváženia ktorúkoľvek alebo všetky služby Aplikácie alebo zmeniť tieto Podmienky /vrátane Licencie).

Používanie Aplikácie

Pre sprístupnenie a používanie Aplikácie môžete byť požiadaný (i) vyplniť formulár a/alebo (ii) kliknúť na tlačidlo „Súhlasím″ (alebo ekvivalent) za účelom súhlasu s danými Podmienkami.

a. Užívateľský obsah a Výsledok
Môžete výlučne používať a/alebo nahrávať Užívateľský obsah a/alebo Výsledky vhodné pre Aplikáciu. Nesmiete šíriť Užívateľský obsah a/alebo Výsledky, ktoré (i) sú predpojaté, ohrozujúce, obťažujúce, urážlivé, ilegálne, nactiutŕhačské, neautorizované, urážlivé, škodlivé, ohováračské, zlomyseľné, vulgárne, nenávistné, obscénne alebo podvodné, klamné alebo zavádzajúce, (ii) reprezentujúce niekoho, kto také podanie nepovolil; (iii) porušuje právo ostatných na súkromie, vyobrazenie a zverejňovanie; alebo (iv) poškodzuje majetok, majetkové práva alebo práva intelektuálneho vlastníctva (vrátane copyrightu a ochrannej známky) iných. Ste výlučne zodpovedný za Výsledky, ktoré vytvárate v tejto Aplikácii, ktoré sú  úplne Vašou voľbou a exkluzívnou zodpovednosťou pre akékoľvek tvrdenia tretej strany súvisiace s Výsledkami. Týmto prehlasujete a zaručujete nám, že (i) vlastníte alebo máte všetky potrebné práva a/alebo autorizácie pre použitie a/alebo nahratie Užívateľského obsahu a/alebo Výsledkov (ii) všetky informácie a/alebo Užívateľský obsah a/alebo Výsledky, ktoré uverejňujete alebo dávate na zverejnenie, sú presné a nie sú klamné.

b. Licencia k Užívateľskému obsahu a Výsledkom
Týmto nám poskytujete bezplatné, celosvetové, trvalé, neodvolateľné, bezvýhradné a sublicencované právo a licenciu používať, editovať, kopírovať, prispôsobovať, downloadovať, distribuovať, upravovať a vytvárať dielo odvodené od Užívateľského obsahu a/alebo Výsledkov a/alebo zobrazovať taký Užívateľský obsah a/alebo Výsledky a akékoľvek úpravy odvodené z tohto diela.

c. Modely a obsah Aplikácie
Aplikácia Vám môže sprístupniť Obsah (predovšetkým a nie výlučne obsah súvisiaci s našimi kozmetickými prípravkami a/alebo značkami). Beriete na vedomie a súhlasíte, že tento Obsah aplikácie je predmetom intelektuálneho práva a/alebo obrazového práva a/alebo iného vlastníckeho práva a je sprístupnený výlučne v rámci rozsahu Licencie a v súlade s Účelom. Preto akékoľvek kopírovanie a/alebo prezentácia, či už celková alebo čiastočná, tohto Obsahu aplikácie alebo akýchkoľvek do nej zahrnutých položiek, prostredníctvom akéhokoľvek média pre iné účely než výslovne popísané v týchto Podmienkach je výslovne zakázaná.

Osobné údaje

Môžeme zhromažďovať osobné údaje o Užívateľovi za výlučným účelom administratívy Vašej registrácie a/alebo Vášho používania Aplikácie. Tieto osobné údaje (ktoré môžu obsahovať Vašu fotografiu alebo iný užívateľský obsah, ktorý poskytnete) bude predmetom automatického spracovania. Beriete na vedomie a súhlasíte, že Vaše osobné údaje (vrátane Vašej fotografie) môžu byť premiestnené mimo Európsku úniu k našim kontraktorom tretej strany a poskytovateľom služieb, ktorí s nami pracujú za účelom poskytovania služieb spojených s Aplikáciou a/alebo Výsledkami. V súlade s platným zákonom o ochrane údajov máte právo sprístupniť, upraviť, protirečiť a zmazať údaje, ktoré súvisia s Vašou osobou. Toto právo môžete uplatniť kedykoľvek tak, že nám na nasledujúcu adresu pošlete e-mail a preukážete svoju totožnosť [DOPLNIŤ]. Zachováme dôvernosť osobných údajov poslaných Užívateľom v rámci používania Aplikácie.

Obmedzenie zodpovednosti

Beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že ste boli informovaný o tom, že Aplikácia, Obsah aplikácie a/alebo Výsledky sú poskytované "v súčasnej podobe" a najmä uznávate, že: - Aplikáciu používate na vlastné riziko a nebezpečenstvo; My a/alebo naši poskytovatelia licencie neposkytujeme žiadne záruky zahŕňajúce, a nie iba, skryté kazy, konformitu, vhodnosť pre určité použitie alebo účel a neporušenie a nezaručujeme, že Aplikácia, Obsah aplikácie a/alebo Výsledok (i) sú v súlade s požiadavkami Užívateľa alebo jeho počítačovým prostredím alebo internetovým/telekomunikačným pripojením; (ii) sú účinné, presné, neprerušené, bezpečné, bezchybné, bez dostupnosti; (iii) neobsahujú vírusy, červy, Trójske kone či hocičo podobné, čo vykazuje nakazenie či deštrukciu, neobsahujú materiál, ktorý niektorí jedinci môžu považovať za neprijateľný, vhodný pre akýkoľvek účel; (iv) Výsledok pre Vás bude uspokojivý a/alebo splní Vaše požiadavky skutočným nákupom prípravku a/alebo bude realistický.

Rozhodné právo a rozdelenie právomocí

Tieto podmienky používania Aplikácie sa budú riadiť [DOPLNIŤ]. Akýkoľvek rozpor čo do platnosti, interpretácie a/alebo fungovania týchto podmienok používania je predmetom exkluzívnej jurisdikcie [DOPLNIŤ].