NOVINKAAk sa chcete dozvedieť viac o Cookies alebo zmeniť nastavenie Cookies, kliknite sem.

Prechádzaním tejto stránky dávate súhlas s využívaním súborov Cookie. Tie používame predovšetkým preto, aby sme zvýšili užívateľský komfort, ponúkli reklamy vybrané na mieru podľa vašich záujmov, mohli zostavovať anonymné štatistiky o využívaní našich stránok a uľahčili zdieľanie informácií na sociálnych sieťach.

Zavrieť

OK

OKCancel

Thank you

Close

UŽÍVATEĽSKÁ CHARTA TESTOVANIA


Ďakujeme za Váš záujem o tento program organizovaný spoločnosťou L’ORÉAL Slovensko s.r.o., ktorej oficiálne sídlo je na adrese Nám. 1. mája 18, Bratislava, infolinka SK: 850 666 333 a je konajúcou za značku „VICHY″ (ďalej len „organizátor″ alebo „my″). Prosím, prečítajte si pozorne nasledujúce pravidlá, ktorými sa riadi Vaše prihlásenie a účasť v tomto Programe. Prihlásením do Programu bezpodmienečne prijímate tieto Pravidlá, ktorými sa Program riadi, rovnako ako aj pravidlá sekcie Členovia programu, Charta testimoniálov a nakladanie s fotkami a podmienky užívania, ktorými sa táto webová stránka riadi. Tieto Pravidlá môžu byť konzultované na Platforme po celú dobu trvania Programu. Môžu byť tiež bezplatne poslané komukoľvek, kto o ne v dobe trvania Programu požiada organizátora na nasledujúcej adrese: vichyinfo@cz.loreal.com.

ČLÁNOK 1: DEFINÍCIA


V rámci tohto dokumentu budú mať nižšie uvedené výrazy nasledujúci význam: „Program″: tento on-line program; „Účastník″ alebo „Vy″: osoba vstupujúca do tohto Programu; „Člen″ alebo „Vy″: osoba zúčastnená Programu; „Platforma″: webová platforma prístupná na tejto adrese: [DOPLNIŤ]

ČLÁNOK 2: TRVANIE


Program sa bude odohrávať od  1.3.2014 do 31.5.2014 , vrátane. Je zrejmé, že Program môžeme odložiť alebo zrušiť, ak si to budú okolnosti vyžadovať. V takomto prípade Vás o tom budeme čo najskôr informovať.

ČLÁNOK 3: PODMIENKY ÚČASTI


Program, úplne bezplatný a bez povinnosti nákupu, je otvorený všetkým plnoletým mužom a ženám vo veku nad 18 rokov, ktorí žijú na území Slovenskej republiky. Môžeme Vás požiadať o zaslanie fotokópie Vášho občianskeho preukazu ako dôkazu Vašej identity. Nasledujúce osoby sa nemôžu zapojiť: (i) zamestnanci Spoločnosti a (ii) osoby podieľajúce sa na organizácii hry, rovnako ako aj ich rodinní príslušníci (čím sa rozumejú všetky osoby žijúce v rovnakej domácnosti). - Prihlásenie prebieha výlučne cez Platformu (prípadne v rubrike/na stránke určenej pre tento účel) podľa inštrukcií popísaných na tejto Platforme. Ak máte akékoľvek otázky môžete nás kontaktovať na nasledujúcej adrese:  vichyinfo@cz.loreal.com. Prihlásenie do Programu vyžaduje vyplniť diagnostiku pre ideálnu pleť a vyplniť prihlášku. - Pokiaľ budete vybraný, budete o tom informovaný na e-mailovej adrese, ktorú ste uviedli. Zaväzujete sa poctivo vyplniť prihlasovací formulár, akákoľvek nepresná alebo neúplná registrácia nebude prijatá. Prosíme, informujte nás, ak dôjde ku zmene údajov, ktoré ste uviedli.

ČLÁNOK 4: OZNAČENIE ČLENOV PROGRAMU A PERSONALIZOVANÉ RITUÁLY DENNEJ STAROSTLIVOSTI


Aby ste mohol/mohla byť vybraný/á do Programu, musíte sa prihlásiť do Programu a vyplniť diagnostiku svojej ideálnej pleti na www.vichy.sk, a následne sa zaregistrovať, aby ste mohol/mohla byť kontaktovaný/á porotou. Porota hlasuje („Panel″) a vyberá profily reprezentujúce rôzne typy pleti a rôzne ašpirácie. Žena, ktoré budú porotou vybrané, dostane balíček personalizovanej rutiny starostlivosti o pleť v súlade s týmito Podmienkami. Každý člen Programu získa nasledujúce: rituál starostlivosti o pleť v 3 krokoch: 1 prípravok čistenia pleti, 1 sérum, 1 krém. Hodnota týchto prípravkov v maximálnej výške 100 Eur. Balíček je určený špecificky konkrétnemu členovi Programu, nemôže byť odovzdaný nikomu inému, ani vymenený za peniaze. Vyhradzujeme si možnosť kedykoľvek nahradiť balíček iným balíčkom v rovnakej hodnote.

Každý člen sa na oplátku zaväzuje pravidelne umiestňovať na Platformu svedectvá a fotky spojené s používaním prípravkov. Za každý zverejnený textový príspevok bez fotografie získa 1 bod, za každý zverejnený príspevok s fotografiou získa 2 body. Pri dosiahnutí celkového počtu 25 bodov v priebehu 6 týždňov testovania, má nárok na získanie 1 Vichy produktu podľa vlastného výberu.

ČLÁNOK 5: PODMIENKY PRE NÁHRADU NÁKLADOV SPOJENÝCH S ÚČASŤOU


Pokiaľ o to požiadate, uhradíme Vám náklady spojené s pripojením k Platforme a s účasťou v Programe, a to v limite 3 minút pripojenia na domácnosť, tzn. čiastku 0,11 Eur za prvú minútu a 0,02 Eur za ďalšie dve minúty. Pri akomkoľvek pripojení, ktoré je zdarma alebo súčasťou balíčka (kábel, ADSL, atď.), nevzniká nárok na náhradu. Požiadavka na náhradu nákladov musí spĺňať nasledujúce podmienky:                                                                    ➢ musí nám byť poslaná písomne na adresu špecifikovanú v druhom odseku článku 10 nie neskôr, než jeden mesiac po skončení Hry (rozhodujúca je pečiatka);

➢ meno, priezvisko a adresu;

➢ musí obsahovať kópiu detailnej faktúry telefonického operátora a/alebo poskytovateľa služby, s ktorým máte zmluvu, a musí byť uvedený dátum a čas Vášho pripojenia na stránku a účasti v Hre, rovnako ako oficiálne údaje o bankovom alebo poštovom účte.

Poštovné spojené so zaslaním podkladov k týmto Pravidlám Vám bude vrátené na základe platného sadzobníka pošty pre obyčajné zásielky (20 g), ak oň požiadate. Výdavky spojené s fotokópiami budú refundované 20 centami za stránku, ak o ne požiadate.

Vrátenie peňazí bude uskutočnené šekom alebo platbou na účet, podľa Vášho výberu. Peniaze budú odoslané do 60 dní od obdržania žiadosti potom, čo bude posúdená oprávnenosť žiadosti, informácie v liste a súlad informácií v registračnom formulári.

Výdavky, ktoré podľa týchto pravidiel nebudú predmetom refundácie, sú Vašimi nákladmi.

ČLÁNOK 6: TESTIMONIÁLY A OSOBNOSTNÉ PRÁVA


V rámci Programu nás výslovne a bezplatne autorizujete: kopírovať, reprezentovať, modifikovať, adaptovať (predovšetkým prekladať), premiestňovať a šíriť Vaše svedectvo, výtvory a/alebo Vaše fotografie za účelom promócie a reklamy na prípravky a/alebo značky Organizátora alebo spoločností jeho Skupiny, obzvlášť pre túto podporu: (i) v novinách a časopisoch, (ii) na internete (nech už ide o akúkoľvek stránku a/alebo podporu, vrátane takzvaných "sociálnych sietí" ako napríklad Facebook, Youtube alebo Dailymotion. Ste informovaný o tom, že tieto sociálne siete sú Platformy patriace tretím osobám a dôsledkom je šírenie a používanie Vášho svedectva, Vášho diela alebo fotografií podľa pravidiel používania týchto tretích osôb.). (iii) na akúkoľvek ostatnú reklamnú podporu (najmä vyobrazovania v mieste predaja a na prípravkoch Organizátora alebo spoločností jeho skupiny (nasledujúca "Podpora")).

ČLÁNOK 7: OSOBNÉ ÚDAJE

V súlade s platnými zákonmi o súkromí, v znení neskorších predpisov, každá osoba registrovaná na Stránke má právo prístupu, úpravy, námietok a vymazania údajov, ktoré sa jej dotýkajú. Pre uplatnenie tohto práva nám stačí poslať e-mail s dôkazom Vašej identity na nasledujúcu adresu: vichyinfo@cz.loreal.com. Osoby, ktoré uplatnia svoje právo na odstránenie svojich údajov pred ukončením Programu, sa vzdávajú svojej účasti v Programe. Osoby, ktoré uplatnia svoje právo na odstránenie svojich údajov pred ukončením Programu, a/alebo osoby, ktoré sa Programu nebudú zúčastňovať v súlade s týmito Pravidlami, sa vzdávajú svojej účasti v Programe. Budú teda musieť uhradiť Cosmétique Active rituály starostlivosti vo výške 100 Eur. V rámci Programu nám dávate výslovné právo bezplatne zverejniť Vaše osobné údaje ako meno a priezvisko, Vašu fotku po dobu troch rokov.

ČLÁNOK 8: ZODPOVEDNOSŤ


Nemôžeme niesť zodpovednosť za podvodné užívanie prihlasovacích práv či pridelenia balíčka členovi, ani niesť žiadnu zodpovednosť v prípade vyššej moci alebo udalostí, ktoré nie sú závislé od našej vôle (obzvlášť technické problémy, strata alebo oneskorenie poštových služieb, atď.) narúšajúce organizáciu a priebeh Programu.

ČLÁNOK 9: ZMENA PRAVIDIEL


Môžeme tieto Pravidlá meniť, obzvlášť ak ide o dodržiavanie novej, platnej legislatívy a/alebo nariadení a/alebo pre zlepšenie Stránky. Akákoľvek úprava a/alebo dodatok bude zahrnutá do týchto Pravidiel a bude predmetom oznámenia na Stránke alebo bude komunikovaná prostredníctvom e-mailového oznámenia. V prípade, že jedna z doložiek týchto Pravidiel bude prehlásená za neplatnú alebo anulovanú, nedôjde v žiadnom prípade k ovplyvneniu validity Pravidiel ako celku. Akákoľvek modifikácia a/alebo dodatok bude súčasťou týchto Podmienok použitia.

TESTIMONIÁLY A CHARTA O POUŽÍVANIA FOTIEK

Táto Platforma je otvorená všetkým členom Programu, ale tiež všetkým užívateľom internetu. Každý sa môže zúčastniť a zverejniť svoje fotky a svedectvá na stránke www.vichy.sk (sekcia venovaná tomuto projektu), ak bude rešpektovať podmienky tejto Charty o používaní fotiek a svedectiev a Podmienky používania stránky. Vaše svedectvá a fotky môžete zverejňovať prostredníctvom formulára dostupného na nasledujúcej adrese: www.vichy.sk. Testimoniály a fotky budú skontrolované na základe týchto podmienok:


1)  PRAVIDLÁ MODEROVANIA Stránka je monitorovaná moderátorom, ktorý kontroluje všetky testimoniály a fotky potom, čo boli zverejnené (post moderácia). Moderátor zaisťuje, že testimoniály a fotky rešpektujú platnú legislatívu a prispievajú ku konštruktívnej výmene názorov. Moderátor si vyhradzuje právo zmazať testimoniály a fotky, pokiaľ nie sú v súlade s Chartou a/alebo s Podmienkami používania stránky a obzvlášť, ak ide o testimoniály a fotky, ktoré sú: (i) nehorázne, nemravné, násilnícke, rasistické, uzurpujúce identitu tretích osôb, a všeobecne všetky svedectvá alebo fotky porušujúce práva osôb (ii) svojou povahou reklamným alebo promočným materiálom v rozpore s verejným poriadkom a morálnymi štandardmi alebo sú revizionistické (iii) majú za cieľ osobné obohacovanie sa, nech už má akúkoľvek formu, sú v rozpore s copyrightom a podobnými právami, právami aplikovateľnými na databázy, právami o ochranných známkach, obrazovými právami, právami narúšajúcimi súkromie (iv) s neverejnými telefónnymi číslami a/alebo e-mailovými adresami bez predchádzajúceho povolenia osôb, ktorých sa to týka.
Testimoniály a fotky tu uverejnené musia byť spojené so značkou Vichy a/alebo s nasledujúcimi témami: s programom a s prípravkami Vichy a nesmú šokovať alebo urážať osoby, ktoré nimi listujú.
Stránka spracováva a uchováva všetky údaje a umožňuje identifikovať autora. Táto informácia bude odhalená výlučne právnemu orgánu, ktorý o to požiada.
2) PRÁVA A POVINNOSTI PRISPIEVATEĽOV Prispievatelia uverejňujúci testimoniály a fotky zostávajú držiteľmi intelektuálneho vlastníctva týchto komentárov.  Testimoniály a fotky zverejnené v tomto priestore sú výlučnou zodpovednosťou Prispievateľa. Všeobecne sa Prispievateľom zakazuje zverejňovať testimoniály a fotky, ktoré by mohli byť (i) predpojaté, výhražné, ilegálne, narúšajúce právo súkromia, intelektuálne vlastníctvo , zraňujúce, zlomyseľné, podnecujúce k násiliu, podnecujúce k rasovej, náboženskej alebo etnickej nenávisti, vulgárne, obscénne, (ii) umožňujúce identifikovať osobu výslovne uverejnením jej adresy a telefónneho čísla, (iii) poškodzujúce práva vlastníkov značiek, textov, fotiek, obrázkov, videí, atď.
Prispievateľom je ďalej zakázané používať Stránku (i) k zastrašovaniu a obťažovaní iných, k iným účelom, než je tu uvedené, obzvlášť za účelom získavania kontaktov alebo pre promočné a reklamné účely. Chceli by sme zdôrazniť, že Prispievatelia musia dodržiavať všetky práva a/alebo autorizácie s ohľadom na obsah, ktorý si prajú zverejniť na stránke. Žiadame Prispievateľov o dodržiavanie pravidiel slušného chovania na tejto Stránke.ODPORÚČANIE Odporúčame v testimoniáloch a na fotkách Prispievateľov neukazovať osobné detaily (telefónne číslo, adresa, atď.), aby bolo zamedzené ich zneužitiu tretími stranami.